Bezpieczny najem

Bezpieczny najem mieszkania lub domu wymaga przestrzegania wielu zasad. Przyszły lokator musi pamiętać o sprawdzeniu, czy wynajmujący jest właścicielem nieruchomości, a także kontroli stanu technicznego wyposażenia. Warto również porozmawiać z sąsiadami oraz zapoznać się z okolicą, w której położony jest wybrany lokal. Wynajmujący powinien zweryfikować najemcę, w szczególności jego wypłacalność. Dobrze jest też poprosić o referencje od właścicieli poprzednich lokali, w których mieszkał dany lokator.

Dla obu stron bez wątpienia najważniejszym elementem bezpiecznego najmu jest podpisanie odpowiedniej umowy, określającej ich prawa i obowiązki. W dokumencie powinny się znaleźć zapisy dotyczące m.in. czasu wynajmu, kaucji wpłacanej przez najemcę, wysokości czynszu, a także zasady jego ewentualnych podwyżek. Umowa powinna także obejmować zapisy mówiące o terminach i warunkach jej wypowiedzenia przez każdą ze stron oraz jako załącznik protokół zdawczo-odbiorczy opisujący stan lokalu i wyposażenia.

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego

Aby dobrze zabezpieczyć interesy zarówno lokatora, jak i wynajmującego, umowa najmu powinna zostać sporządzona na piśmie. Wówczas większość zasad użytkowania mieszkania czy zakończenia umowy regulują zawarte w niej zapisy, natomiast do pozostałych stosuje się przepisy odpowiednich aktów prawnych. Wielu właścicieli lokali na wynajem wymaga podpisania umowy najmu okazjonalnego. Ma to na celu zabezpieczenie ich interesów, gdyż ten rodzaj wynajmu ułatwia usunięcie niesolidnych lokatorów z mieszkania.

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego może mieć miejsce, gdy umowa zawierana jest przez wynajmującego oraz najemcę będących osobami fizycznymi. Właściciel może prowadzić działalność gospodarczą, jednak niezwiązaną z wynajmem nieruchomości. Umowa najmu okazjonalnego zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Najemca zobowiązuje się do opuszczenia mieszkania po zakończeniu jej trwania, musi również wskazać adres, pod który będzie mógł się wyprowadzić. Niezbędny jest także akt o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c.

Taki bezpieczny najem okazjonalny lokalu mieszkalnego może być korzystny dla obu stron. Przyszły lokator, zgadzając się na taką formę umowy, potwierdza swoją rzetelność i odpowiedzialność, co z pewnością będzie mile widziane przez wynajmujących. Ma również możliwość wyboru odpowiedniego mieszkania spośród wielu atrakcyjnych ofert, w których wymagana jest umowa najmu okazjonalnego. Co więcej, nie musi obawiać się niespodziewanych podwyżek czynszu, gdyż zasady ich wprowadzania są ściśle określone w treści dokumentu.

Okazjonalny najem lokalu mieszkalnego to też najem bezpieczny dla właściciela, który w przypadku zalegania z płatnościami czy łamania zasad użytkowania mieszkania ma szersze możliwości pozbycia się nierzetelnego najemcy. Gdy zaistnieją przesłanki do wypowiedzenia umowy, powinien on poinformować lokatora o tym fakcie, np. poprzez wezwanie do zapłaty zaległości w wyznaczonym terminie. Jeśli najemca nie uiści należnych opłat, musi opuścić mieszkanie po okresie wypowiedzenia.

Najem okazjonalny a eksmisja

Eksmisja lokatora, który nie wywiązuje się z warunków umowy, w szczególności zalega z płatnościami, możliwy jest w przypadku każdego rodzaju najmu. Przy klasycznej umowie trzeba jednak złożyć sądowy pozew o wydanie stosownego nakazu, a następnie oczekiwać na korzystny dla właściciela wyrok. Konieczne jest też zapewnienie eksmitowanemu najemcy przez gminę lokalu zastępczego, a to zazwyczaj wymaga czasu. Eksmisji nie można przeprowadzać w miesiącach zimowych, co również wydłuża cały proces.

Ponadto, z mieszkania nie można usunąć pewnych grup lokatorów. Należą do nich m.in. kobiety w ciąży, małoletni wraz z opiekunami, osoby starsze, niepełnosprawne czy bezrobotne. Czynniki te wpływają na wydłużenie procesu usunięcia najemcy nawet do 10 lat. Przy najmie okazjonalnym eksmisja może zostać przeprowadzona niezależnie od statusu lokatora. Nie jest również konieczne oczekiwanie na lokal zastępczy, gdyż najemca sam wskazuje miejsce, do którego może się wyprowadzić. Dzięki temu usunięcie problematycznego lokatora następuje w znacznie krótszym czasie.

Adres do eksmisji

Umowa okazjonalnego najmu lokalu mieszkalnego wymaga określonych załączników. Należy do nich wspomniany wcześniej akt o poddaniu się egzekucji komorniczej w przypadku eksmisji. Sporządzany jest on u notariusza, a jeśli zajdzie konieczność usunięcia lokatora z mieszkania, sąd w trybie zaocznym nadaje dokumentowi klauzulę wykonalności. Ponieważ polskie prawo chroni najemców przed eksmisją na przysłowiowy bruk, konieczne jest wskazanie adresu, pod którym lokator będzie mógł zamieszkać po wygaśnięciu umowy najmu.

Adres do eksmisji musi znajdować się na terenie Polski. Oznacza to, że obcokrajowcy chcący wynająć mieszkanie nie mogą podać tu swojego stałego adresu zagranicznego, nawet jeśli są właścicielami nieruchomości. Lokatorzy z Polski zazwyczaj wskazują w dokumentach miejsce zamieszkania rodziny lub znajomych. Gdy posiadają własny lokal mieszkalny, np. w innej części kraju, mogą podać jego adres. Takie sytuacje nie zdarzają się jednak często.

Jeżeli wskazany adres do eksmisji to nieruchomość należąca do osoby trzeciej, musi ona wyrazić zgodę na przyjęcie pod swój dach eksmitowanego lokatora. W tym celu powinna podpisać stosowne oświadczenie, a na życzenie wynajmującego poświadczyć notarialnie złożony podpis. Nie każdy najemca ma możliwość uzyskania takiego dokumentu od swoich bliskich. Ponadto osoba trzecia może wycofać się z takiej umowy bez konsekwencji, a lokator musi zdobyć nowe oświadczenie w ciągu 21 dni – inaczej naraża się na wypowiedzenie umowy.

Jak uzyskać adres do eksmisji?

Aby uzyskać pewny i legalny adres do eksmisji, możesz skorzystać z usług naszej firmy. Zapoznaj się z informacjami dla najemcy, wypełnij formularz, wybierz sposób płatności i odbioru zamówienia, a po odebraniu dokumentu, udaj się z nim do notariusza. Jako właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie Polski, możemy udostępnić je wydalonemu z mieszkania lokatorowi. Decydując się na współpracę z nami, zyskujesz zatem wiarygodny adres do eksmisji oraz pewność działania zgodnie z prawem, bez ryzyka wycofania się naszej spółki z umowy.