Jak przebiega eksmisja lokatora w przypadku najmu okazjonalnego?

zawiadomienie o eksmisji wiszące na drzwiach

Proces eksmisji może być skomplikowany i czasochłonny, zwłaszcza w sytuacji, gdy w grę wchodzi tzw. najem okazjonalny. Jest to bowiem szczególna forma umowy najmu, która daje właścicielowi mieszkania większą kontrolę nad procesem eksmisji. W niniejszym artykule omówimy krok po kroku, jak przebiega eksmisja lokatora w przypadku najmu okazjonalnego oraz jakie są ku temu podstawy prawne. Zapraszamy do lektury.

Podstawa prawna

Najem okazjonalny regulowany jest przez Kodeks cywilny. Właściciel nieruchomości może zawrzeć z lokatorem umowę najmu okazjonalnego, która daje mu większe uprawnienia w przypadku konieczności eksmisji. Oznacza to, że wynajmujący może wypowiedzieć umowę i zlecić najemcy wyprowadzenie się z mieszkania niezależnie od jego warunków życiowych.

Umowa pomiędzy obiema stronami musi być jednak zawarta na piśmie. Co istotne, powinna ona również zawierać klauzulę notarialną z oświadczeniem o zobowiązaniu się do opuszczenia lokalu w razie potrzeby i poddaniu się egzekucji.

Wypowiedzenie umowy najmu i wezwanie do opróżnienia lokalu

Eksmisja lokatora w przypadku najmu okazjonalnego zaczyna się od wypowiedzenia umowy najmu przez właściciela nieruchomości. Wypowiedzenie powinno zostać doręczone lokatorowi na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie oraz termin, do którego lokator ma opuścić lokal. W przypadku najmu okazjonalnego okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Jeśli lokator nie opuści mieszkania w wyznaczonym terminie, właściciel może wystosować wezwanie do opróżnienia lokalu. Wezwanie to powinno zawierać informacje o konieczności opuszczenia lokalu oraz możliwości wszczęcia postępowania sądowego w celu przeprowadzenia eksmisji.

Postępowanie sądowe

Jeżeli lokator nadal nie opuści mieszkania, właściciel może złożyć pozew o eksmisję do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. W toku postępowania sąd bada zasadność żądania eksmisji oraz okoliczności sprawy. Jeśli sąd uzna żądanie za zasadne, wyda wyrok nakazujący eksmisję.

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku nakazującego eksmisję właściciel może wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Komornik ma obowiązek przeprowadzić eksmisję w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności osobistej lokatora oraz jego rodziny. W praktyce oznacza to, że komornik musi poinformować lokatora o terminie eksmisji oraz zapewnić mu możliwość wyniesienia rzeczy osobistych.

Pomoc dla eksmitowanych

W przypadku eksmisji z mieszkania osoby eksmitowane mogą ubiegać się o pomoc w postaci tymczasowego lokalu socjalnego bądź schroniska. Właściwe organy gminy mają obowiązek udzielić takiej pomocy, jeśli osoba eksmitowana nie jest w stanie samodzielnie znaleźć nowego miejsca zamieszkania.

Podsumowując, proces eksmisji lokatora w przypadku najmu okazjonalnego może być długotrwały i skomplikowany, jednak umowa tego typu daje wynajmującemu więcej możliwości. Wymaga on przestrzegania odpowiednich procedur prawnych oraz współpracy z sądem i komornikiem. Warto pamiętać, że eksmisja jest ostatecznością i powinna być stosowana tylko w sytuacjach, gdy inne środki nie przynoszą rezultatów.