Kto może prowadzić najem okazjonalny lokalu mieszkalnego?

najem okazjonalny

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego to coraz popularniejsza forma wynajmu, która pozwala na zabezpieczenie interesów zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Warto poznać zasady tego rodzaju umowy oraz dowiedzieć się, kto może prowadzić taki najem, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i niespodziewanych problemów. W niniejszym artykule rozwijamy ten temat i wskazujemy odpowiedzi na powyższe pytania.

Umowa najmu okazjonalnego jako podstawa bezpiecznego wynajmu

W przypadku najmu okazjonalnego kluczowe jest podpisanie odpowiedniej umowy na piśmie, która określa prawa i obowiązki obu stron. W dokumencie powinny znaleźć się zapisy dotyczące czasu wynajmu, kaucji, wysokości czynszu oraz zasad jego ewentualnych podwyżek. Umowa powinna także zawierać informacje o terminach i warunkach wypowiedzenia przez każdą ze stron oraz protokół zdawczo–odbiorczy opisujący stan lokalu i wyposażenia. Dzięki temu obie strony będą świadome swoich praw i obowiązków, co minimalizuje ryzyko konfliktów.

Kto może prowadzić najem okazjonalny lokalu mieszkalnego?

Najem okazjonalny może mieć miejsce, gdy umowa zawierana jest przez wynajmującego oraz najemcę będących osobami fizycznymi. Właściciel może prowadzić działalność gospodarczą, jednak niezwiązaną z wynajmem nieruchomości. Największym ograniczeniem związanym z najmem okazjonalnym jest okres, na jaki podpisywana jest umowa.

Jest ona bowiem zawierana na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Najemca zobowiązuje się do opuszczenia mieszkania po zakończeniu jej trwania, musi również wskazać adres, pod który będzie mógł się wyprowadzić. Niezbędny jest także akt o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. W skrajnych przypadkach, gdy lokator nie chce wyprowadzić się z mieszkania pomimo niewywiązywania się z zasad jego użytkowania, może zostać przeprowadzona eksmisja.

Korzyści dla najemcy związane z najmem okazjonalnym

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego może być korzystny dla przyszłego lokatora, gdyż potwierdza jego rzetelność i odpowiedzialność, co z pewnością będzie mile widziane przez wynajmujących. Ma również możliwość wyboru odpowiedniego mieszkania spośród wielu atrakcyjnych ofert, w których wymagana jest umowa najmu okazjonalnego. Co więcej, nie musi obawiać się niespodziewanych podwyżek czynszu, gdyż zasady ich wprowadzania są ściśle określone w treści dokumentu.

Bezpieczeństwo wynajmującego dzięki najmowi okazjonalnemu

Dla właściciela lokalu najem okazjonalny to również gwarancja bezpieczeństwa, gdyż w przypadku zalegania z płatnościami czy łamania zasad użytkowania mieszkania ma szersze możliwości pozbycia się nierzetelnego najemcy.

Gdy zaistnieją przesłanki do wypowiedzenia umowy, powinien on poinformować lokatora o tym fakcie, np. poprzez wezwanie do zapłaty zaległości w wyznaczonym terminie. Jeśli najemca nie uiści należnych opłat, musi opuścić mieszkanie po okresie wypowiedzenia. Taki sposób wynajmu ułatwia usunięcie niesolidnych lokatorów z mieszkania, co jest istotne dla zachowania wartości nieruchomości i spokoju właściciela.